The Power in your hands

Гаранционни условия


Електроинструментите SPARKY съответстват на действащите в България норми и стандарти за безопастност и електромагнитна съвместимост. Ние гарантираме доброто качество на материалите и професионалната изработка.
Гаранцията е валидна в рамките на указания в Гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупката. В посочения гаранционен срок обслужването се извършва безплатно във всеки сертифициран сервиз в страната срещу представяне на Гаранционна карта в оригинал, заедно с фактурата или касовия бон.
Правото на гаранция не се признава, ако продуктът не може да се идентифицира, т.е. ако не може да се разчете серийния номер на фабричната табела или тя липсва.
Купувачът се задължава подробно да се запознае с инструкцията за използване, която е част от комплектацията на електроиструмента.

СПАРКИ ЕЛТОС АД предоставя възможност за удължаване на гаранционния срок до 3 години от датата на покупката (Удължена гаранция) на закупени електроинструменти от серията HD PROFESSIONAL (Heavy Duty). Удължавaнето на гаранцията на електроинструменти от серията HD PROFESSIONAL се извършва чрез регистрация на http://sparky.eu/bg/service/extended-guarantee/register.html, като последната е валидна, ако е направена в срок до 14 дни от датата на покупката на конкретния електроинструмент. След регистрацията купувачът получава на указаната от него електронна поща Сертификат за Удължена гаранция, който трябва да представя разпечатан в оторизираните гаранционни сервизи като допълнение на Гаранционната карта.

ВНИМАНИЕ! При покупка на електроинструмент SPARKY, поискайте от продавача да извърши проверка на състоянието му и комплектацията. Обърнете внимание и на правилното попълване на Гаранционната карта и поставянето на печат. Пазете фактурата и/или касовия бон.

Ремонтът се извършва за сметка на купувача, когато:

  1. Купувачът не представи оригинална подпечатана Гаранционна карта и фактура/ касов бон, които да доказват закупуването на електроинструмента.
  2. Когато данните в Гаранционната карта не съответстват на тези на електроинструмента.
  3. Когато се установяват нарушения на външното състояние на електроинструмента, в това число: (3.1) отваряне на електроинструмента от клиента или неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод; (3.2) счупен или спукан корпус, причинен от удар, силен натиск, абразивна или химическа разяждаща среда или висока температура; (3.3) счупен или изкривен шпиндел, причинен от удар или рязко натоварване; (3.4) счупен или заклинен прекъсвач, причинен от удар или силен натиск; (3.5) механическа повреда от шнура или щепсела; (3.6) повреди от вода или огън, причинен от пряк контакт с вoда, огън или горящ предмет; (3.7) силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори, възпрепятстващо нормалната вентилация, причинено от небрежно отношение и липса на грижи за електроинструмента, описани в Инструкцията за използване; (3.8) повреда на патронника, причинена от наслоен прах; (3.9) повреди, причинени от претоварване, в резултат на използване на износени, неподходящи или несъотвестващи консумативи, инструменти и принадлежности; (3.10) повреда на водещата ролка на ножовите триони, причинена от лошо обслужване или смазване.
  4. Когато се установят вътрешни дефекти на електроинструмента, в това число: (4.1) повреда на ротор и статор, причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в равномерно оцветяване на колектора; (4.2) повреда на ротор и статор, изразяваща се в залепване на ротора и статора, вследствие на стопяване на изолациите или стопяване на четкодържателите, причинено от прекомерно и продължително претоварване; (4.3) междунавивно късо съединение; (4.4) междуламелно късо съединение.
  5. Когато електроинструмента не е съхраняван и експлоатиран съгласно Инструкцията за използване.
  6. Ако се установи попадане на каквито и да било външни тела и обекти в електроинструмента – например камъчета, пясък, насекоми и др.
  7. Когато в гаранционен срок се подменят бързоизносващи се части – графитни четки, лагери.
  8. На удължаване на гаранционния срок не подлежат: акумулаторни батерии и зярядни устройства, чиито гаранционнен срок е шест месеца.

Продавачът отговаря независимо от представената търговска гаранция за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на
потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да сепоправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три
рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

С подписа си под тези гаранционни условия във Вашата Гаранциона карта сте потвърдили, че: сте запознат с правилата за експлоатация и условията на гаранцията. При покупката, изделието е било проверено и се намира в пълна техническа изправност, има безупречен външен вид и отговаря на описаната комплектация.