The Power in your hands

Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД - ЛОВЕЧ

СПАРКИ ЕЛТОС АД зачита неприкосновеността на личния живот на всеки гражданин на Република България, Европейския съюз или трети страни, който предоставя личните си данни за обработка.
СПАРКИ ЕЛТОС АД в качеството си на Администратор на лични данни, съблюдава  принципи на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, съотносимост на обработката с целите, свеждане на данните до минимум, ограничение на съхранението, отчетност, цялостност и поверителност, съгласие на потребителите за обработка на личните данни.
Политиката за защита на личните данни  е приложима само за физически лица.
Политиката за защита на личните данни показва начина, по който се събира, използва, разкрива  и съхранява  информацията и прилаганите мерки за осигуряване на адекватна  защита на личните данни.
Политиката за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско законодателство и е съобразена изцяло с изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR).

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

СПАРКИ ЕЛТОС АД събира и използва лични данни на физически лица във връзка с дейността си – научно-приложна, проектоконструкторска, търговска, посредническа, представителна и производствена дейност в областта на електроинструменти и двигатели за електронни инструменти, специални инструменти и колектори.
Лични данни са информация, която се събира и  използва за идентифициране на физически лица, които :

 • Кандидатстват за работа
 • Са страна по трудов договор
 • Са страна по граждански договор
 • Са страна по договор за професионално обучение
 • Са клиенти или доставчици
 • На които се изготвят документи във връзка с минала трудова дейност.

СПАРКИ ЕЛТОС АД събира, използва и съхранява лични данни след дадено доброволно и информирано „съгласие“ от физическите лица.
СПАРКИ ЕЛТОС АД събира, използва и съхранява следните лични данни: имена, адрес, телефон, образование, правоспособност и минала трудова дейност, ЕГН и данни за здравословното състояние, съгласно действащото трудово законодателство и изискванията на законодателството за професионално обучение и образование.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В СПАРКИ ЕЛТОС АД са въведени редица правни, организационни и технически мерки (набор от технологии за сигурност), с цел  да  се защити личната информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от не оторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.Мерките са подробно описани във Вътрешни правила за защита на лични данни, които са  достъпни при поискване.

ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

СПАРКИ ЕЛТОС АД предоставя и разкрива лични данни на:

 • публични органи – съгласно действащото законодателство (НАП, НОИ, банки, Дирекция „Инспекция по труда”, Агенция по заетостта, контролни органи, съдебни органи, МВР, органи на местното самоуправление и други).
 • на обработващ лични данни – служители на СПАРКИ ЕЛТОС АД, занимаващи се сдейности, свързани с обработката на лични данни.

ЦЯЛОСТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Периодът за съхранение на личната ви информация е съобразен с изискванията на нормативната уредба и СПАРКИ ЕЛТОС АД гарантира целостта на информацията, необходима  за бъдещи периоди.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ДОСТЪП

Физическите лица, предоставили личните си данни за обработка от СПАРКИ ЕЛТОС АД имат следните права:

 • да допълват или коригират неточни или непълни лични данни;
 • „право на изтриване“ / „право да бъдеш забравен“ – отнася се за случаите, в които се обработват лични данни, за които има съмнение, че се обработват незаконосъобразно или са с отпаднало правно основание. „Право на изтриване“ / „право да бъдеш забравен“ няма абсолютна и безапелационна сила и СПАРКИ ЕЛТОС АД  ще уважи това право на лицата , само след представени безспорни доказателства .
 • ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между СПАРКИ ЕЛТОС АД и физическите лица до неговото решаване.
 • на възражение – по време и на основания, свързани с конкретна ситуация.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление по образец.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПАРКИ ЕЛТОС АД има право да актуализира като изменя и/или допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

За  връзка със СПАРКИ ЕЛТОС АД :

Адрес:

гр. Ловеч, ул."Кубрат" № 9

Телефон:

068 / 600-550

Факс

068 / 600-580

e-mail:

sparky_eltos@sparkygroup.com

сайт

www.sparkygroup.com